LifeStyle

“หลายสิ่งที่มหาราชพระองค์หนึ่งต้องทรงแบกรับตลอดพระชนม์ชีพ” โดย Pat Hemasuk
“หลายสิ่งที่มหาราชพระองค์หนึ่งต้องทรงแบกรับตลอดพระชนม์ชีพ” โดย Pat Hemasuk

ตลอดพระชนม์ชีพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นมีแต่ความกดดัน หาความสุขแบบกษัตริย์เกือบไ