News

“ไฮบริดบัส” ฝีมือช่างเชิดชัย รถโดยสารสัญชาติไทยคันแรก ที่ผลิตและประกอบในไทย
“ไฮบริดบัส” ฝีมือช่างเชิดชัย รถโดยสารสัญชาติไทยคันแรก ที่ผลิตและประกอบในไทย

รถโดยสารปรับอากาศชานต่ำ ระบบดีเซลและไฟฟ้า (ไฮบริด) หรือไฮบริดบัส คันแรก ที่ผลิตและประกอบขึ้นในประเทศ