News

สุดยอดภูมิปัญญาชาวบ้าน ชาวนา ต.ท่าตาล ประดิษฐ์กระทงเปลือกข้าวโพด ย่อยสลาย 100%
สุดยอดภูมิปัญญาชาวบ้าน ชาวนา ต.ท่าตาล ประดิษฐ์กระทงเปลือกข้าวโพด ย่อยสลาย 100%

วันลอยกระทงใกล้จะมาถึงในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้แล้ว หลายๆ หน่วยงานพยายามรณรงค์เรื่องการใช้วัสดุทำกระท