Politics

วิกฤตประเทศไทย ใครคือตัวการ?
วิกฤตประเทศไทย ใครคือตัวการ?

เหตุการณ์ในวันที่ 19 กันยายน เป็นต้นไป จะเป็นอย่างไรนั้นคงไม่อาจทราบได้ในตอนนี้ แต่ที่แน่ๆ บ้านเมือ