Politics

ปัญหาไม่จบ เพราะมีนักค้าความขัดแย้ง !
ปัญหาไม่จบ เพราะมีนักค้าความขัดแย้ง !

หลายวันที่ผ่านมา มีเพื่อนๆ ถามผู้เขียนว่า ม็อบที่เกิดขึ้นจะจบลงอย่างไร ลุงตู่เอาอยู่หรือไม่ เลยย้อน