Politics

Quote of the day 14 สิงหาคม 2562
Quote of the day 14 สิงหาคม 2562

“ผมได้เดินทางไปหลายประเทศ และประเทศของเราก็เติบโตพัฒนาอย่างรวดเร็วมากหลายปีมานี้ ผมภาคภูมิใจใ